SAP Concur: Global ledare inom Travel Management

Enligt en JP Morgan Corporate Card Benchmarking Survey är affärsresekostnader den näst mest relevanta indirekta kostnadsposten (efter löner). Medan resekostnader utgör ungefär 10–12 % av den årliga budgeten och ändå försummas de ofta. Studier har visat att resekostnader kan minskas med mellan 5%-20% om företag implementerar ett verktyg som optimerar resepolicystyrningen som SAP Concur.

Phoenix Business Consulting hjälper organisationer att uppnå dessa kostnadsbesparingar genom  SAP Concur Implementation . SAP Concur är en mjukvara-som-en-tjänst-lösning som tillhandahåller de verktyg som krävs för att kontrollera kostnader, identifiera problem och omdirigera resurser dit en organisation behöver dem mest.

Vår kompletta tjänstekapacitet, som täcker hela spektrumet av  processer för rese- och kostnadslösningar  /digital transformation, Concur-systemimplementering, integration, personal- och förändringshantering, rutinmässig produktionssupport och mervärdestjänster gör oss till en heltäckande partner för att leverera excellens för våra kunder.

Phoenix kan integrera SAP Concur med valfri ERP eller valfri SAP on-premise (ECC eller S4HANA) eller moln ( S/4HANA Cloud  eller  Business ByDesign ) lösning. Vår expertis inom SaaS-lösningsintegration och -implementering stödjer din SAP Concur-implementering genom branschens bästa praxis, organisatorisk förändringshantering, skräddarsydd utbildning och automatiserade tester. Detta kommer att tillåta dig att minska resehanteringskostnaderna med så mycket som 83 % och avsevärt minska felen hos dina anställda.

Begär en demo

Viktiga fördelar med att implementera SAP Concur

TID- OCH KOSTNADSBESPARNINGAR

Omstrukturering av dina rese- och utgiftshanteringsprocesser med en enda integrerad lösning skapar ett enkelt sätt att minska papper, minska fel och snabbt återta kontrollen över dina kostnader.

FÖRENKLADE PROCESSER

Förena alla dina olika rese- och utgiftsdata och -processer till en sömlös lösning som följer arbetsflödet från stadierna före resan, resan och efter resan.

ÖKAD SYNLIGHET

Fånga och rapportera all utgiftsdata med en heltäckande lösning för att effektivt hantera och prognostisera budgetar samt för att kontrollera bedrägerier, slöseri och missbruk.

Fighting Fraud and Frustration with SAP Concur

Varför implementera SAP Concur Travel and Expense Solution?

KONTROLLERA DINA UTGIFTER

SAP Concur Expense ger full insyn i organisationens totala utgifter ner till underorganisations- och transaktionsnivåer så att du kan hantera budgetar mer effektivt, prognostisera mer exakt och uppnå efterlevnad av regler och policyer.

FÖRBÄTTRA DITT BUDGETBESLUT MED AKTIVBARA INsikter.

Du kan fånga in och konsolidera data för en helhetssyn på personalutgifter i hela organisationen med hjälp av intelligenta instrumentpaneler. Dessa instrumentpaneler ger insikter som är lätta att förstå och agera på, vilket gör att du kan fatta bättre beslut baserat på den senaste omfattande finansiella informationen.

MINSKA RISKEN FÖR FALSKA OCH BEDRAGLIGA BETALNINGAR

Felaktiga utgifter kan avsevärt påverka dina krympande utgiftsbudgetar. SAP Concur använder AI för att granska 100 % av utgiftsrapporterna för att identifiera fel och flagga potentiella problem innan de anställda får ersättning.

ANSLUTA TILL FLERA RESEVAL OCH ALLA DINA RESEPENDERINGAR

SAP Concur Travel integrerar reseinnehåll från flera källor och kopplar dig till varje resekrona som din personal spenderar – var och när den än uppstår – och skapar ett enda skalbart sätt att hantera och spåra dina resor.

MINSKA VADDADE KILARBETALNINGSRAPPORTER

SAP Concur Travel kan övervaka och ersätta faktisk körd sträcka med hjälp av mobila verktyg, vilket gör att du kan minska bedrägeri, slöseri och missbruk.

SAP Concur Solutions vi stödjer

Certifieringar:

Systemintegration

Konsultverksamhet

Nedladdningsbart innehåll

E-böcker : För att lära dig mer besök  E-böcker och dokument

Dessa e-böcker beskriver de många automationsverktygen, funktionerna och fördelarna med SAP Concur.