Blog

Multi – GAAP-rapportering för offentlig sektor

Hantera GASB 34-efterlevnad i SAP Business ByDesign

Av: Teresa Blackwell, direktör, SAP Business ByDesign Practice & Jay M. Winchester, förslagsskribent

När skattetiden närmar sig snabbt har vi diskuterat hur SAPs Business ByDesign hjälper till att förenkla en organisations skatterapporteringsbörda. Dagens ämne? Multi-GAAP-rapportering för offentlig sektor.

Enheter som rapporterar under Governmental Accounting Standards Board (GASB) regler ska presentera bokslut enligt två olika grunder av Allmänt accepterade redovisningsprinciper (GAAP) rapportering: Full periodisering och Ändrad periodisering. Detta rapporteringskrav är baserat på GASB uttalande 34, grundläggande finansiella rapporter – och ledningens diskussion och analys för statliga och lokala myndigheter.

  • Full periodisering bokföring tar det långa perspektivet. Finansiella händelser redovisas när de inträffar oavsett om medel finns tillgängliga eller erhålls.
  • Ändrad periodisering är fokuserat på kort sikt och följer budgeten nära. Medel erkänns när de är det mätbar och tillgängliga.

Tabellen nedan sammanfattar de viktigaste skillnaderna mellan dessa två versioner av GAAP.

 Ändrad periodiseringFull periodisering  
Leverantörsreskontra  I avsaknad av en tillämplig ändring, redovisas leverantörsskulder under det räkenskapsår då myndigheten ådrar sig skulden.    Redovisa en skuld under det räkenskapsår då byrån ådrar sig skulden.    
Förbetalda föremål  Förutbetalda poster kan redovisas med hjälp av inköpsmetoden (kostnadsförs vid köp) eller konsumtionsmetoden (hålls i lager vid köp, kostnadsförs vid förbrukning).Förbrukningsmetod: Redovisa en tillgång när en vara köps och en kostnad när en vara används eller förbrukas.    
Långfristiga skulder – kortfristig del  Redovisa skulden när den förfaller eller i den mån skulden förväntas likvideras med förbrukningsbara tillgängliga finansiella resurser.Redovisa skulden under det räkenskapsår då myndigheten ådrar sig skulden.    
Långfristiga skulder – LångfristigaDen del som inte uppfyller kriterierna för att redovisas som kortfristig skuld är en långfristig långfristig skuld.Redovisa skulden under det räkenskapsår då myndigheten ådrar sig skulden.
  IntäkterStatliga fonder redovisar intäkter som kontanter tas emot under eller strax efter årets slut och när de är intjänade och både mätbara och tillgängliga (inom 60 dagar).Ta reda på intäkterna under det räkenskapsår då byrån tjänar intäkterna och den är mätbar. Tillgänglighet är inte en faktor.
UtgifterI avsaknad av en tillämplig ändring, redovisas utgifter under det räkenskapsår under vilket de utgifters eller när de är föremål för periodisering. Periodiseringar redovisas när de förväntas använda förbrukningsbara ekonomiska resurser.Fondens utgifter redovisas under det räkenskapsår då myndigheten ådrar sig en skuld. Justeringar kan behövas för att säkerställa att matchningsprincipen följs.
Kapitaltillgångsförvärv  Redovisa utgifterna vid förvärvsdatumet.    Redovisa anskaffningsvärdet för tillgången och skriv av värdet över tillgångens förväntade nyttjandeperiod.
Inventeringar  Varulager kan redovisas med hjälp av inköpsmetoden (kostnadsförs vid köp) eller konsumtionsmetoden (hålls i lager vid köp, kostnadsförs vid förbrukning).    Förbrukningsmetod: Redovisa en tillgång när varulager köps och en kostnad när varulager används eller förbrukas.    
Kompenserad frånvaroRedovisa en skuld eftersom betalningar förfaller varje räkenskapsår vid uppsägning eller pensionering.Redovisa skulden och kostnaden under det räkenskapsår då myndigheten ådrar sig skulden.    
Anspråk och domar    Redovisa en skuld i den utsträckning den normalt förväntas bli likviderad med förbrukbara tillgängliga finansiella resurser.Redovisa skulden under det räkenskapsår då myndigheten ådrar sig skulden.    

Det är uppenbart att det finns skillnader mellan de två redovisningsgrunderna. Många statliga enheter och myndigheter har en tvåstegsstrategi för denna process. I steg 1 upprätthåller de huvudboken under hela året på den modifierade periodiseringsbasis. I steg 2 stämmer de sedan av den uppfattningen vid årsskiftet eller kvartalsvis med den fulla periodiseringsgrunden för redovisningen. Det finns verktyg tillgängliga för att hjälpa till med denna avstämning.

Det finns begränsningar för denna process:

  • Det är en manuell process som kräver tid och ansträngning från nyckelpersoner inom redovisning.
  • Rapporteringen är begränsad. De fullständiga periodiseringsrapporterna kan endast upprättas efter att avstämningen har slutförts.
  • Proaktivt, långsiktigt beslutsfattande kan försvåras. Den modifierade periodiseringsgrunden är kortsiktig till sin natur. Om beslutsfattare bara ser modifierade periodiseringsrapporter, kan de ignorera de längre tidshorisonter som stöds av rapporter baserade på den fullständiga periodiseringsmetoden.

Som tur är kommer SAP Business ByDesign med en inbyggd lösning. Kontostrukturen i ByDesign tillåter enheter att sätta upp flera uppsättningar böcker med olika regler och funktioner. Dessa inkluderar:

  • Olika redovisningsregler – Modifierad eller Full periodisering
  • Olika kontoplaner – vissa enheter kan rapportera om en kontoplan lokalt men rapporterar till en tillsynsmyndighet under en annan kontoplan. Exempel kan vara företag som rapporterar till Federal Energy Regulatory Commission (FERC) eller ett skoldistrikt som rapporterar till en statlig utbildningsmyndighet.
  • Olika räkenskapsår – en stad kan ha en stiftelse eller pensionsfond med ett annat räkenskapsår än staden.

Att ställa in denna struktur i ByDesign är lätt att genomföra under implementeringen. Resultatet är att ByDesigns finansiella användare ser rapporter baserade på vilken uppsättning böcker som helst. Reglerna för varje uppsättning böcker definieras vid inställningen och varje transaktion bokförs baserat på reglerna. Även om transaktionen är sömlös för slutanvändare, kan den ses i huvudboken när som helst.

Ta reda på mer om hur SAPs Business ByDesign hjälper till att driva effektiviteten och effektiviteten i din organisation bdu kommer i kontakt med Phoenix Consulting idag.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESvenska